အျပင္ဘက္ ေဒါင္လိုက္ သံနန္းလြန္းျကိုး အကာအေကြး S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

အျပင္ဘက္ ေဒါင္လိုက္ သံနန္းလြန္းျကိုး အကာအေကြး

Outside Vertical Riser အေဆာက္အဦး၏အတြင္း အျပင္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္အသံုးျပဳသည္။အရည္ေသြးေကာင္းမြန္စြာထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈ ျမင့္မားသည္။သံေခ်းတက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ သြပ္ရည္စိမ္ျခင္း ႏွင့္ ပိုလီစတာေပါင္ဒါ စပေရးမႈတ္ျခင္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္။

Outside Vertial Riser

Outside Vertial Riser is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

S.S.M. Industryသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း sector မ်ားတြင္ သဘာဝစြမ္းအင္ (ဥပမာ-ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္)ပေရာဂ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းမ်ား(ဝါယာငုတ္မ်ား၊ဆိုလာ ဆလ္မ်ား) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the try this out factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.com,www.ssmindustry.com,ssmindustry.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “အျပင္ဘက္ ေဒါင္လိုက္ သံနန္းလြန္းျကိုး အကာအေကြး S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar